Regulamin Sklepu Internetowego - pendrive.pl

§1 Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.pendrive.pl prowadzony jest przez MENTUM Mateusz Majewski z siedzibą w Krakowie, numer NIP: 6771520870, REGON: 351258650. Adres doręczeń: 30-151 Kraków, ul. Św. Filipa 23/4, adres e-mail: biuro@pendrive.pl, nr telefonu: 690-93-93-93.

1a. Definicje:

 • a) Adres Korespondencyjny Sprzedającego: 30-151 Kraków, ul. Św. Filipa 23/4
 • b) Dzień Roboczy: jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni, które są ustawowo wolne od pracy,
 • c) Formularz Zamówienia: formularz opisany w §4 ust. 4, który umożliwia złożenie przez Kupującego Zamówienia (w rozumieniu określonym lit. t) stanowiącego ofertę zakupu określonych Produktów wraz z wyborem sposobu dostawy i płatności,
 • d) Klient / Kupujący: osoba fizyczna lub prawna, o której mowa w ust. 4, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedającym,
 • e) Kodek Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ze zm.,
 • f) Konsument: osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową art. 22 idx. 1 Kodeksu Cywilnego,
 • g) Potwierdzenie Przyjęcia Zamówienia: odpowiedź Sprzedającego w formie wiadomości e-mail zawierająca oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta w formie złożonego przez niego wcześniej Zamówienia oraz w szczególności potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
 • h) Produkt: rzecz ruchoma lub usługa, którą może nabyć Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego od Sprzedającego,
 • i) Przedsiębiorca: podmiot zdefiniowany a art. 43 idx. 1 ustawy z dn. 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, nabywający od Sprzedającego Produkty w celach związanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 • j) Rachunek Bankowy Sprzedającego: 83 1140 2004 0000 3802 7506 3026 prowadzony przez mBank,
 • k) Regulamin: niniejszy regulamin,
 • l) Sklep Internetowy: sklep internetowy dostępny pod adresem www.pendrive.pl,
 • m) Sprzedający / Usługodawca: MENTUM Mateusz Majewski z siedzibą w Krakowie,
 • n) Umowa Sprzedaży: umowa sprzedaży Produktu zawarta lub zawierana pomiędzy Klientem i Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu Internetowego, 
 • o) Usługa Elektroniczna: usługa, której świadczenie odbywa się drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego, 
 • p) Usługobiorca: osoba korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę,
 • r) Witryna Produktu: witryna w Sklepie Internetowym Sprzedającego, na której prezentowany jest produkt, jego cena oraz informacja na temat jego dostępności, 
 • s) Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę nabycia określonych Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym od Sprzedającego składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, czyniące zadość wymaganiom wskazanym w art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego,
 • t) Złożenie Zamówienia: chwila, w której Klient składa Zamówienie w sposób wskazany w § 4 ust 4. b,
 • u) Adres e-mail Sprzedającego: biuro@pendrive.pl

2. Regulamin dotyczy zarówno Konsumentów jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, za wyjątkiem postanowień wyraźnie odnoszących się wyłącznie do Konsumentów lub wyłącznie do Przedsiębiorców. 

3. Postanowienie niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączenia, ani też ograniczania jakichkolwiek praw Konsumenta jakie przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne wątpliwości tłumaczyć należy na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień regulaminu ze wskazanymi w zdaniu pierwszym przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

4. Klientem Sklepu Internetowego może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca, co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna działająca poprzez upoważnione do tego organy. 

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania. 

6. Konsument może porozumiewać się ze sprzedającym za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@pendrive.pl lub pod numerem telefonu: 690-93-93-93.

7. Umowa Kupującego ze Sprzedającym może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

§2 Zawarcie umowy sprzedaży

1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią, zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawcy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania Zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem. 

3. Cena Produktu wskazana w Witrynie Produktu z chwilą Złożenia Zamówienia przez Klienta staje się dla niego wiążąca i nie ulegnie zmianie, niezależnie od ewentualnych późniejszych zmian cen w Sklepie Internetowym Sprzedającego. W trakcie procesu składania zamówienia (przed jego finalnym wysłaniem) Klient informowany jest o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia. 

3a. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia (stanowiącego ofertę nabycia Produktów od Sprzedającego), co następuje poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia i wysłania go Sprzedającemu w sposób wskazany w § 4 ust. 4.

4. Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia Sprzedającego o przyjęciu Zamówienia w formie Potwierdzenia Przyjęcia Zamówienia.

4a. Świadczenie Klienta będącego Przedsiębiorcą staje się w całości wymagane w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 4, chyba, że Klient będący jednocześnie przedsiębiorcą zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży. 

4b. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni od momentu Zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 4, chyba, że zdecydował się na sposób zapłaty określony w § 3 ust. 1 lit. a lub c. W przypadku braku wpłaty w terminie określonym w zdaniu pierwszym Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej z Konsumentem Umowy Sprzedaży. 

5. Sprzedający utrwali, zabezpieczy i udostępni Klientowi treść zawieranej Umowy Sprzedaży poprzez: 

 • a) udostępnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, 
 • b) wysłanie Klientowi Potwierdzenia Złożenia Zamówienia na adres e-mail, z którego złożone zostało Zamówienie, 
 • c) załączenie do wysyłanych przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy,
 • d) utrwalenie treści Umowy Sprzedaży w systemie informatycznym Sprzedającego. 

§ 3 Sposoby płatności, koszty, terminy i sposoby dostawy

1. Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:

 • a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki, 
 • b) płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
 • c) płatność przelewem za pośrednictwem Transferuj.pl.

2. Sprzedający zamówiony Towar udostępnia Klientowi za pośrednictwem dostawców usług pocztowych lub kurierskich. 

3. Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Koszty dostawy wskazywane są każdorazowo w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposoby dostawy oraz wagi zamawianych Produktów. Klient jest zawsze informowany o koszcie dostawy w automatycznie wygenerowanym podsumowaniu Zamówienia dostępnym dla niego przed ostatecznym złożeniem Zamówienia, o którym mowa w § 4 ust. 4 lit b.

5. Termin dostawy wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba, że w Witrynie Produktu wskazano termin krótszy. Jednakże w przypadku, gdy Kupujący zamawia klika Produktów, które mają być wysłane w jednej paczce termin dostawy wynosi tyle ile wskazany dla Produktu z najdłuższym terminem dostawy. 

Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym należy liczyć w następujący sposób: 

 • a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a - od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, 
 • b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o której mowa w ust. 1 lit. b - od dnia uznania płatności na Rachunku Bankowym Sprzedającego. 

6. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad. 

7. Bardzo prosimy o korzystanie z możliwości sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. Klient w przypadku dostrzeżenia uszkodzeń uprawiony jest do żądania sporządzenia protokołu szkody, który ułatwi procedurę reklamacyjną i stanowić będzie dowód na okoliczność, że uszkodzenie przedmiotu nie było skutkiem działań Klienta. 

§ 4 

Świadczenie usług drogą elektroniczną; 

Usługi elektroniczne w sklepie internetowym

1. W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna świadczona przez Usługodawcę: Formularz Zamówienia (Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie Internetowym, po zapoznaniu się niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.).

1a. Korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę jest dla Usługobiorcy nieodpłatne. 

2. Podgląd produktów aktualnie dodanych do Twojego koszyka jest możliwy po kliknięciu kwoty zamówienia (będącej zarazem hiperłączem) pojawiającej się na stronie obok nazwy "Twój koszyk". Edycja Produktów dodanych do koszyka możliwa jest poprzez kliknięcie wspomnianego w zdaniu hiperłącza. 

3. Formularz Zamówienia jest funkcją pozwalającą na złożenie Zamówienia wybranych wcześniej i dodanych do Koszyka Produktów. Korzystanie z usługi rozpoczyna się z chwilą dodania Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym. Zamówienie następuje po łącznym: 

 • a) kliknięciu kwoty zamówienia i wypełnienia formularza dotyczącego wybranych Produktów, sposobu ich dostawy, zapłaty, danych płatnika, danych wysyłkowych oraz potwierdzenia poprzez otwarcie hiperłącza w formie przycisku o nazwie "Zamawiam i Płacę".

4. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charaktery jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem. 

5. Formularz Zamówienia w Sklepie Internetowym świadczony jest przez czas nieoznaczony. 

6. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • a) Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, 
 • b) dostęp do poczty elektronicznej,
 • c) Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, 
 • d) Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024 x 768,
 • e) Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi technologii Javascript,
 • f) Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,
 • g) Usługobiorca proszony jest o wprowadzanie danych zgodnie ze stanem faktycznym,
 • h) Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. Z uwagi na treść art. 12 ust 1. pkt. 19 ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014r. Usługodawca informuje, iż stosuje w swoim serwisie techniczne środki ochrony w postaci oprogramowania antywirusowego. 

8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej może być rozwiązana w każdym czasie w drodze porozumienia zawartego pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. 

9. Usługodawca zapewni Usługobiorcy dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez usługodawcę do systemy teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. 

10. Informacja handlowa będzie wyraźnie wyodrębniana i oznaczana w sposób niebudzący wątpliwości, że jest to informacja handlowa. 

11. Usługodawca zapewni dostęp Usługobiorcy do informacji o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku oświadczeniu usług drogą elektroniczną. 

12. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (Brak towaru w magazynie lub u dostawców sklepu) i nie ma możliwości realizacji umowy w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar - Sklep Internetowy zwróci należność za towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. 

§ 5 Reklamacja

1. Podstawą odpowiedzialności Sprzedającego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) dla umów zawieranych od 25 grudnia 2014 roku w szczególności Kodeks Cywilny. 

2. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 • a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
 • b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
 • c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
 • d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

3. Jeżeli Kupujący jest jednocześnie Konsumentem, na równi z zapewnieniem Sprzedającego traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

4. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedającego.

5. Sprzedający nie jest jednak odpowiedzialny względem Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w ust. 3, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

6. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

7. Postanowienia zawarte w ust. 2-6 wynikają z obowiązujących powszechnie przepisów prawa i zostały umieszczone w regulaminie informacyjnie w celu zapoznania Klienta z podstawowym katalogiem definicji wad fizycznych i prawnych. Postanowienia, o których mowa w zdaniu pierwszym nie są jednak jedynymi regulującymi kwestie odpowiedzialności Sprzedającego i uprawnień Kupującego i w tym zakresie Sprzedający odsyła do powszechnie obowiązujących przepisów (w szczególności Kodeksu Cywilnego).

8. Sprzedający na mocy postanowień niniejszego Regulaminu w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

9. Zawiadomienia o wadach Produktu, jak również zgłoszenia odpowiedniego żądania Klient dokonać może w szczególności poprzez:

 • a) pocztę elektroniczną wysyłając wiadomość na Adres E-mail Sprzedającego,
 • b) pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego.

10. Klient może w wysyłanym przez siebie Zawiadomieniu, w celu ułatwienia Sprzedającemu prowadzenia procedury reklamacyjnej, wskazać:

 • a) informacje dotyczące powodu reklamacji oraz daty wystąpienia wad/niezgodności,
 • b) treść żądania (doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży / oświadczenie obniżeniu ceny Produktu / oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży),
 • c) dane kontaktowe.

11. Klient może zostać poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Produktu na jego Adres Korespondencyjny (na koszt Sprzedającego) w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży/rękojmi.

12. W ciągu 14 dni kalendarzowych Sprzedający ustosunkuje się do żądania klienta. Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji wedle jego wyboru pocztą tradycyjną na wskazany przez niego adres, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub też w inny wskazany przez niego sposób nie powodujący nadmiernych trudności po stronie Sprzedającego.

13. Postanowienia ustępów 9, 10 i 12 stosuje się odpowiednio do reklamacji związanych ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę.

14. Sklep Internetowy nie odbiera kierowanych do niego przesyłek przesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 5a Gwarancja

1. Produkty oferowane przez Sprzedającego mogą być objęte dodatkową gwarancją udzieloną przez producenta, bądź dystrybutora. W żaden sposób nie ogranicza to, nie wyłącza, czy też nie zawiesza uprawnień jakie przysługują Klientowi z tytułu rękojmi, o której mowa w paragrafie poprzedzającym.

2. O tym czy dany Produkt oferowany przez Sprzedającego objęty jest gwarancją, jaki jest sposób jej realizacji oraz o tym jaka jest jej treść Klient dowiedzieć się może w Witrynie Produktu.

3. W przypadku gdy dany Produkt objęty jest gwarancją Sprzedający zobowiązuje się do wydania wraz z zakupionym przez Klienta Produktem dokumentu gwarancyjnego oraz sprawdzenia zgodności znajdujących się na Produkcie oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, jak również stan plomb oraz innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń.

4. Szczegółowe regulacje dotyczące gwarancji jakości rzeczy sprzedanej obowiązujące Sprzedającego i Kupującego zawiera w szczególności Dział III Kodeksu Cywilnego. Postanowienia zawarte w ust. 1-3 nie wyłączają, ani też w żaden sposób nie ograniczają stosowania właściwych w sprawie przepisów powszechnie obowiązujących.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności:

 • a) za pośrednictwem poczty elektronicznej na Adres E-mail Sprzedającego (wzór oświadczenia),
 • b) pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego. 

1a. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a lub c Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

1b. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od:

 • a) objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • - obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
  • - polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.
 • b) od momentu zawarcia w przypadku Usługi Elektronicznej i pozostałych umów.

2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Jeżeli Kupujący będący jednocześnie Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem przestaje wiązać.

3. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

4. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego jednocześnie Konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Jeżeli Klient będący jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

8. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą.

11. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 24 czerwca 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 • b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
 • c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe,
 • e) zawartej w drodze aukcji publicznej.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Spory wynikłe pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne w myśl obowiązujących powszechnie przepisów. 

2. Spory wynikłe z umów, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu (w szczególności umów sprzedaży Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym) zawieranych pomiędzy Sprzedającym/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem poddane będą sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy. 

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami) i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr144, poz. 1204 ze zm.).

4. Niniejszym Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 roku. 

Formularz zwrotu towaru: pobierz

-->